Miljöforskning Nummer #2 april 2006

Detta är en utskrift från www.miljoforskning.formas.se, senast uppdaterad 2008-12-08 19:15:10

Navigation

Byt språk

Sök

Huvudinnehåll

Skriv utSkriv ut Skriv ut hela tematSkriv ut

Formas satsning på forskning om

Ekonomi för hållbar utveckling

Av Bengt H Olsson
Ursprungligen publicerad i Miljöforskning 2/2006

Människan är beroende av jordens resurser och måste förvalta dem för framtida generationer. Det innebär att vi måste leva på "avkastningen" och inte förbruka jordens tillgångar.

Hållbar utveckling innebär att ingen generation kan konsumera mer än att följande generationer har minst lika stora resurser till sitt förfogande. En lärdom från FN-toppmötet i Johannesburg hösten 2002 är att gamla tiders organisation, regelverk och styrmedel är otillräckliga för att hantera den mycket genomgripande omställning som krävs. Vi har vissa kunskaper om de globala problemen men avsevärt mindre om hur de skall lösas. Det innebär en mycket stor utmaning för i första hand samhällsvetenskaperna att utveckla kunskap om nya institutionella förutsättningar för en hållbar utveckling.

Strategi finns

Formas har på uppdrag av regeringen och i samverkan med andra finansiärer av samhällsvetenskaplig miljöforskning utvecklat en nationell forskningsstrategi för området. I denna konstateras att samhällsvetenskapen har mycket viktiga bidrag att ge nu och i framtiden. Samverkan, ämnesövergripande forskning och tvärvetenskapliga ansatser är den utmaning som samhällsvetenskapen står inför både för egen del och i relation till annan miljöforskning.

Ekonomiska överväganden anses ofta stå i vägen för en ekologiskt hållbar utveckling. En utgångspunkt för det hållbara samhället är att resurserna utnyttjas så effektivt som möjligt ur ett ekologiskt, ekonomiskt och samhällsvetenskapligt perspektiv. En förutsättning för att uppnå hållbarhet är också att den långsiktiga kostnaden för att förbruka ändliga resurser vägs in i de ekonomiska kalkylerna. Kortsiktiga ekonomiska överväganden står ofta i vägen för långsiktigt hållbar utveckling.

Operativa ingrepp

För att ett begrepp som "hållbar utveckling" ska bli användbart måste det kompletteras med operativa begrepp. Detta kräver nya perspektiv och vetenskapliga metoder för att belysa värden för ekologiskt hållbar utveckling. De olika ekonomiska och institutionella drivkrafter som påverkar utvecklingen bör särskilt uppmärksammas. Det behövs forskning för att kvantifiera olika värden och tydliggöra deras betydelse för en hållbar utveckling.

Det är angeläget att utveckla modeller, metoder och verktyg för samverkan mellan ekonomisk och ekologisk effektivitet, inklusive juridiska och sociala aspekter av delvis nya betraktelsesätt.

Forskningen bör vidare granska olika paradigm eller teoretiska perspektiv utifrån begreppet hållbar utveckling.

Man behöver studera vilka styrmedel och institutionella ramverk som krävs för att införa hållbarhetsfaktorer i samhällsekonomin och för att upprätthålla dem i en komplex värld i ständig förändring.

Det är viktigt att med ett ekonomiskt perspektiv utveckla förståelse mellan olika former av samhällsorganisatoriska drivkrafter och de krav som ett ekologiskt hållbart samhälle ställer. Förutom lokala och regionala perspektiv är de globala aspekterna av forskningen av stort intresse.

Mot denna bakgrund lyste Formas för några år sedan ut medel för fyra större projekt med inriktning mot ekonomi för en hållbar utveckling. (se faktaruta). Projekten har nu pågått under ett antal år och börjar nu närma sig slutet och resultaten redovisas i några artiklar i detta nummer av Miljöforskning.

Författare :

Bengt H Olsson är forskningssekreterare vid Formas med huvudansvar för miljötoxikologi.
E-post: bengt.olsson@formas.se

Ansvarig för denna sida: Birgitta Bruzelius

Länkar

Miljöforskning april 2006

Inledare

Tillväxten och miljövärdet Att hushålla med resurser så att de räcker länge för goda investeringar på lång sikt är något husmödrar världen över har sysslat med i årtusenden. När tillgången på ...

Temaartiklar

Ekonomi för hållbar utveckling Människan är beroende av jordens resurser och måste förvalta dem för framtida generationer. Det innebär att vi måste leva på "avkastningen" och inte förbruka jordens... Väst inte längre bäst Vad är på global nivå 2000-talets viktigaste händelse? Som jag ser det är det inte 11 september, utan den snabba ekonomiska tillväxt som nu präglar både Indien och K... Flödet av resurser avgör global miljö Hur rör sig råvaror, livsmedel, näringsämnen, avfall och föroreningar mellan olika landsändar och olika delar av världen, och hur formas dessa mönster av den ekonomi... Tillväxt med förenad vård av ekosystem I en världsomspännande studie av kopplingarna mellan jordens ekosystem och mänsklig välfärd, har forskarna fokus på ekosystemens kapacitet att generera varor och tjä... Styrmedel nödvändigt Atmosfären har ingen ägare och därför är det gratis att använda upp den resurs som reglerar vårt klimat. Saker som är gratis går lätt åt och häri ligger den stora mo... Utblick Japan - hållbarhet i urbaniserad miljö En av de stora utmaningarna när det gäller en hållbar utveckling är urbaniseringen. De industrialiserade mega-städerna kan ge uppmuntran och varningar. Till en av de... Sagan om miljön och tjänstesamhället Det finns en utbredd uppfattning om att övergången till tjänstesamhället minskar miljöbelastningen, åtminstone i relativa termer. Idén verkar i förstone fullt rimlig... Skogens bidrag till välfärden Om vi exporterar mindre papper och sparar mer urskog minskar traditionellt beräknad ekonomisk tillväxt. Välfärden - vilken ju är mer intressant - kan dock mycket väl... Tillväxt när miljön är med Hur kan samhällets politiska och administrativa beslutsprocesser fås att stödja en bättre miljö? Det är frågan i ett projekt där två betydande samhällssektorer, ener... Bättre planering när miljön har ett pris Vad är utsikten mot parken värd? Och vad händer med prisen på husen när kommunen ger tillstånd till en miljöstörande industri i husens närhet? Kunskapen om hur man v... Traditionell nationalekonomi inget för hållbar utveckling Möjligheterna att uppnå "hållbar utveckling" försämras om det neoklassiska monopolet består vid nationalekonomiska institutioner i Sverige och internationellt. Förmo...

Övriga artiklar

Fattigdom stort hot mot hållbar utveckling

Resultat av forskning

Om avlopp och kretslopp Återanvända eller återvinna? Att värna miljön kostar - men att avstå kan bli dyrt Avkastning eller risk - skogens dilemma Kan skogsbruk påverka kolupptag? Klarar krypen modernt skogsbruk?

Vidare länkar

Sidfot